top of page

THAI FORUM

*conducted in Thai.
Tuesday, 25 April 2023
10:00 - 12:00

สินิทธิ์ บุญสิทธิ์

ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง

ปัจจุบันการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่ถ่องแท้จะทำให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย รวมทั้งเสียเวลาในการแก้ไขแบบแปลน การนำเอา Ai มาใช้ในการตรวจแบบแปลนจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้

13:00 - 14:45

รองศาสตราจารย์
ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกอบ เอี่ยมสอาด

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานอาคาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม นอกจากเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคารแล้ว ยังต้องพิจารณาในส่วนของการออกแบบอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อประสิทธิภาพพลังงานได้แก่ การเลือกอัตราส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง คุณสมบัติในการเลือกใช้วัสดุอาคาร การใช้อุปกรณ์บังแดด การเลือกรูปทรงของอาคาร รวมไปถึง ทิศทางการวางอาคาร การปรับสภาพแวดล้อม และประสิทธิภาพของระบบเครื่องกล ที่มีอิทธิพลแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิดของอาคาร หากสามารถเข้าใจถึงอิทธิพลของตัวแปรนี้ จะทำให้สามารถทำการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ผ่านเกณฑ์ได้โดยไม่ยาก

15:00 - 17:00

พลอากาศตรีหม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ

ทวีจิตร จันทรสาขา

อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ชเล คุณาวงศ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท องศาสถาปนิก จำกัด

รุ่งทิพย์ ลิมปาภินันท์

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ1 สำนักงบประมาณ

Thursday, 27 April 2023
10:00 - 12:00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย

นายกสมาคมสถาปนิก ผังเมืองไทย, ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมผังเมือง) ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย / รองผู้อำนวยการศูนย์มิตรเมือง (Urban Ally) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่ และสังคม คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์

สถาปนิก และ ผู้ร่วมก่อตั้ง PODS : PATH OF DESIGNS STUDIO / อาจารย์พิเศษ สาขาสถาปัตยกรรม คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

13:00 - 14:45

Talk for Healthy Town from Young Urban Designer

ศกลวรรณ ข่ายม่าน

สถาปนิกผังเมืองอาวุโส ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง

ปัณฑิตา เหตานุรักษ์

สถาปนิกผังเมือง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านประสบการณ์การทำงานเพื่อหาคำตอบของพื้นที่สาธารณะใหม่ ๆ ให้กับเมือง เพื่อให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการทดลอง ทดสอบ และหาคำตอบรูปแบบใหม่ให้กับวิธีการใช้ชีวิตในเมือง ผ่านเครื่องมือในการทดลองอย่าง City Lab ว่ามีกระบวนการอย่างไร แต่ละพื้นที่ที่ทำงานมีบริบทแบบไหนบ้าง สู่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละพื้นที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการเล่าประสบการณ์การทำงานระหว่างสถาปนิกผังเมืองร่วมกับชุมชนต่าง ๆ

ศิรดา ดาริการ์นนท์

สถาปนิกผังเมืองอาวุโส ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง

ระวิพร วิทยเบญจางค์

สถาปนิกผังเมือง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง

พูดคุยและเล่าประสบการณ์ว่ากว่าทางเดินเท้าริมถนนสีลมจะใช้งานได้สะดวกสบายและสวยงามอย่างในปัจจุบันนั้นมีกระบวนการการทำงานอย่างไร ทำไมถึงต้องออกแบบทางเท้าที่ “ถนนสีลม” ผ่านมุมมองของสถาปนิกผังเมืองรุ่นใหม่

นอกจากนี้จะคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าทางเท้าแบบไหนที่เป็นทางเท้าที่ดี และทำอย่างไรที่จะผลักดันพื้นที่ในฝันให้เกิดโครงการขึ้นจริงได้

วันพัฒน์ มาตังคะ

สถาปนิกผังเมืองอาวุโส ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง

วชิรกร อาษาสุจริต

สถาปนิกผังเมือง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง

ธัญชนก วงศ์ทวิลาภ

แลกเปลี่ยนและพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองนวัตกรรมใน 3 แห่ง ได้แก่ ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ย่านนวัตกรรมอารีย์ และย่านนวัตกรรมขอนแก่น ผ่าน 3 หัวข้อสำคัญ คือ

  • ทำไมถึงต้องผลักดัน "เมืองร่วมกับนวัตกรรม"?

  • อะไรคือประเด็นสำคัญของการพัฒนาเมืองนวัตกรรม?

  • วิธีการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง?

สถาปนิกผังเมือง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง

15:00 - 17:00

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมไทย

นิธิ สถาปิตานนท์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) พ.ศ. 2544 และประธานกรรมการบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

และบริษัทในเครือ 49 กรุ๊ป

อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พ.ศ. 2556

และคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมไทย สภาสถาปนิกและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก

bottom of page